Η περιοχή του Κιτίου με την πιθανή ακτογραμμή κατά τους Ιστορικούς χρόνους, σύμφωνα με τον Κ. Νικολάου

Area of Kition. Approximate coastline in Historical times (After K. Nicolaou)

(Nicolaou K., 1976, TheΗhistorical Τopography of Kition, in Äström P. (ed.) "Studies in Mediterranean Archaeology" XLIII, Göteborg, 75, fig. 17)