Карта на селищата от градски тип в Тракия (по Хр. Попов, 2002)