Γενικό σχέδιο της βόρειας ακτογραμμής της Σαλαμίνας. Αποδίδεται ο ύφαλος και το νότιο λιμάνι

General plan of the shore north of Salamis with the reef and the south harbour

(Flemming N.C., 1974, "Report of Preliminary Underwater Investigations at Salamis Cyprus", Report of the Department of Antiquities, Department of Antiquities of Cyprus, Nicosia, 165, fig. 2)