Γραφική αναπαράσταση του κεντρικού λιμένα του Πειραιά κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα με το χώρο του Eμπορείου (Πανάγος Χ.Θ. 1968, σ.198)

Graphic representation of the central harbor of Piraeus in the 5th c. b. C. with a view of Emporion (Panagos C.T. 1968, 198)