Φάρος στη νότια πλευρά του Κανθάρου, στην Πειραϊκή δίπλα στη θέση του τάφου του Θεμιστοκλή (Σταϊνχάουερ Γ.Α., 2000, σ.82)

Beacon column on the south side of the mouth of Cantharus at the site of the tomb of Themistocles (Steinhauer G.A., 2000, p.82)