Χάρτης της Αττικής με το δίπολο «άστεως – επινείου» (Leake W.M. 1850)

Map of Attica with the two poles of the city of Athens and its harbour (Leake W.M. 1850)