Χάρτης του Πειραιά κατά τον Kaupert με αποτύπωση των αρχαίων λειψάνων (CURTIUS E. – KAUPERT J. A., 1881)

Map of Piraeus by Kaupert with the recording of ancient remnants (CURTIUS E. – KAUPERT J. A., 1881)