Το Κονώνειο τείχος της Πειραϊκής ακτογραμμής σήμερα (Σταϊνχάουερ Γ.Α., 2000, σ.18)

The Cononian wall on the piraïki Coast (Steinhauer G.A., 2000, p.18)