Ο οχυρός λόφος της Ηετιώνειας, πάνω από το λιμάνι κατά τη διάρκεια αναστήλωσης της Ηετιώνειας πύλης (Σταϊνχάουερ Γ.Α., 2000, σ.48)

The fortified hill of Eetioneia, above the port during the restoration of Eetioneia gate (Steinhauer G.A., 2000, p.48)