Χάρτης του Πειραιά με την διάρθρωση των τριών λιμένων και τους χώρους όπου διατηρούνται λείψανα της αρχαίας πόλης. Οι αριθμοί δηλώνουν τη θέση εύρεσης των οροσήμων (Σταϊνχάουερ Γ.Α., 2000, σ.89)

Map of the Piraeus peninsula with the formation of its three natural harbours and the sites where ancient constructions have been preserved. The numbers indicate the position in which the marking stones where found (Steinhauer G.A., 2000, p.89)