Το δυτικό τείχος της Ηετιώνειας ακτής από τον βορρά, κατά τη διάρκεια κατασκευής μόνιμων δεξαμενών στις αρχές του 20ου αιώνα. Αρχείο Ο.Λ.Π. (ΤΕΥΧΟΣ 1993.11, σ.25)

The western wall of Eetioneia from the north during the construction of the dry docks, early 20th century P.P.A Archive (TEFCHOS 1993.11, p.25)