Η πύλη του Άστεως από την βορειοανατολική οχύρωση της πόλης (Σταϊνχάουερ Γ.Α., 2000, σ.41)

The main gate of the city (Steinhauer G.A. ,2000, p. 41)