Κατά μήκος τομή νεωσοίκων του λιμένα της Ζέας κατά τον Dorpfweld W. (Blackman D.J., 1973, σ. 129).

Ancient shipsheds in Zea harbour: sections (Dragatsis & Dörpfeld, 1885, pl.3)