Μακέτα Νεωσοίκων (Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος,1984, σ.21)

Model of the Shipsheds (Greek Nautical Museum, 1984, p.21)