Τμήμα νεωσοίκων της Ζέας σε υπόγειο πολυκατοικίας (Σανταρόζα 16) (Σταϊνχάουερ Γ.Α., 2000, σ.74)

Section of the shipsheds of Zea , in the basemant of an apoartement building (Steinhauer G.A., 2000, p. 74)