Αποτυπώσεις των σωζόμενων λειψάνων του λιμένα της Μουνιχίας (Φανάρι) στα τέλη του 19ου αιώνα, (κάτοψη λιμένα, κάτοψη τμ. Μόλου με κτίσμα, κάτοψη και τομή νεωσοίκων, κάτοψη τμ. Περιβόλου) (Αγγελόπουλος Η. 1898, πιν. Α’)

Drawings of the surviving structures in the dockyard of Munychia (Phanari) at the end of the 19th century. (Plan of the port, plan of part of the western mole with small building, plan and longitudinal section of ship sheds, plan of part the enclosing wall) (Aggelopoulos E. 1898, pin. A’)