Ο λιμένας της Ζέας σύμφωνα με τα νεώτερα ανασκαφικά δεδομένα, την χωροθέτηση των νεωσοίκων και την ακριβή θέση της σκευοθήκης του Φίλωνος (Steinhauer G.A., 1996, σ. 479)

Zea harbor according to the latest excavation results with the layout of the ship sheds and the exact location of the Arsenal of Philo (Steinhauer G.A., 1996, σ. 479)