Χάρτης του αρχαίου Πειραιά κατά τον Judeich (1931, σ.446)

Map of ancient Piraeus according to Judeich (1931, p.446)