Χάρτης Αττικής με τη θέση των κυριότερων δήμων εκτός της Αθήνας (Πανάγος Χ.Θ. 1968, σ.55)

Map of Attica with the main ancient municipalities except Athens (Panagos Ch.Th. 1968, p.55)