Φωτογραφία του δυτικού κυματοθραύστη, από νότια, με τα αρχαία κατάλοιπα κάτω από τα σύγχρονα.

Photograph of the western breakwater from the south with the ancient remains underneath the modern facilities.

(Raban A., 1995, "The Ηeritage of Αncient Ηarbour Εngineering in Cyprus and the Levant" in Karageorgis V. – D. Michaelides (ed.), Proceedings of the International Symposium Cyprus and the Sea, University of Cyprus-Cyprus Ports Authority, Nicosia, 167, fig. 41a)