Τομές στο δυτικό κυματοθραύστη από την έρευνα του 1971 (Linder-Raban)

Sections of the western sea-wall, from the 1971 survey. (Linder-Raban)

(Raban A., 1995, "The Ηeritage of Αncient Ηarbour Εngineering in Cyprus and the Levant" in Karageorgis V. – D. Michaelides (ed.), Proceedings of the International Symposium Cyprus and the Sea, University of Cyprus-Cyprus Ports Authority, Nicosia, 167, fig. 41)