Εναέρια άποψη της κεντρικής λιμενολεκάνης από ΝΑ. Στο βάθος ΒΔ ο διακρίνεται ο σύγχρονος λιμενοβραχίονας παράλληλα προς αυτόν ο πρώιμος ελληνιστικός που καταλήγει στον φάρο.

Aerial view of the central port basin from SE. Farther to the NW the modern jetty can be discerned running parallel to the one of the early Hellenistic period, which ends at the lighthouse.