Σχεδιαστική αποτύπωση των δύο οικοδομικών φάσεων του μόλου του νότιου λιμανιού των Αβδήρων.

Sketch plan of the two building phases of the mole of the south harbour of Abdera.

(Samiou, Ch., 1993, "Ancient Ports of Abdera in Aegean Thrace", TROPIS V [1999], 367, fig. 3.)